สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

ตารางบรรยาย/ตารางสอบ

➸ ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (01/03/62) 

➸ ตารางบรรยายประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

➸ ตารางบรรยายประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (10/08/61) 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

➸ ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

-แบบฟอร์มใบลาป่วย-ลากิจ

-ฟอร์ม ใบลาพักการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

-ฟอร์มขอผ่อนผันค่าลงทะเบียน

-ฟอร์มคำร้อง ขอนุมัติลาออก

-ฟอร์มคำร้องเทียบโอนหน่วยกิต

-ฟอร์มคำร้องขอเข้าศึกษาดูงาน - ฝึกงาน

-ฟอร์มคำร้องทั่วไป

-ฟอร์มคำร้องอื่นๆ

-ฟอร์มยืมภาคนิพนธ์

 

ประกาศ ระเบียบและข้อมูลอื่นๆ 

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

► การทดแทนวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2556/2558 กับ วิชาในหลักสูตรศึกษาทั่วไป 2561

► การรับรองคุณสมบัติในการสมัครสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) 

► แจ้งเกณฑ์การพิจารณาผู้รับทุนภูมิพล (3 พ.ค.2560)

การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาตามรหัสนักศึกษา