สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

การลงทะเบียนเรียน

แบบฟอร์มแผนการลงทะเบียนเรียน (ขอโควตารายวิชา) ภาค 1/2562 

แผนการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2557)

แผนการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2561) 

 

การรับสมัครเข้าศึกษา

➸ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 รับตรงทั่วไป ปีการศึกษา 2562

 ขยายเวลาการยื่นผลคะแนน เพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี 2562 

 

ตารางบรรยาย

ตารางบรรยายประจำภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

➸ ตารางบรรยายประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

➸ ตารางบรรยายประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (10/08/61)

 

ตารางสอบ

➸ตารางวัน-เวลา นำเสนอหัวข้อการค้นคว้าวิจัยอิสระ รายวิชา ปก.300 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับสังคม ภาคฤดูร้อน 2561

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

➸ แบบประเมินการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 

➸ ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 

 

ประกาศ ระเบียบและข้อมูลอื่นๆ 

 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 59

 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 60

 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 61

 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 62

► หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

► การทดแทนวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2556/2558 กับ วิชาในหลักสูตรศึกษาทั่วไป 2561

► การรับรองคุณสมบัติในการสมัครสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) 

► แจ้งเกณฑ์การพิจารณาผู้รับทุนภูมิพล (3 พ.ค.2560)

► การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

-บสมัครประกวดภาคนิพนธ์ดีเด่น 

-แบบฟอร์มใบลาป่วย-ลากิจ

-ฟอร์ม ใบลาพักการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

-ฟอร์มขอผ่อนผันค่าลงทะเบียน

-ฟอร์มคำร้อง ขอนุมัติลาออก

-ฟอร์มคำร้องเทียบโอนหน่วยกิต

-ฟอร์มคำร้องขอเข้าศึกษาดูงาน - ฝึกงาน

-ฟอร์มคำร้องทั่วไป

-ฟอร์มคำร้องอื่นๆ

-ฟอร์มยืมภาคนิพนธ์