สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

➸ ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 PPE (ท่าพระจันทร์) 

 ประกาศรับสมัครผู้สมควรได้รับรางวัลนักกิจกรรมดีเด่น หรือสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 

➸ ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 PPE (ท่าพระจันทร์)  

 ตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

➸ ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 PPE (ท่าพระจันทร์)  

 ตารางสอบวิชา ปก.502 ภาคนิพนธ์ 2 ภาคเรียนที่ 1/2560

     ✦ กำหนดเวลานำเสนอและส่งภาคนิพนธ์ 2

➸ ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

 ตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (13/ 08/ 60)  

 ขั้นตอนการกู้กรอ. และ กยศ. รายใหม่ 1/2560  

     ✦ ประกาศ เรื่องรับสมัครนักศึกษาที่จะกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประเภทต่อเนื่องและรายใหม่ รับเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2560 (กู้ยืมแบบ กยศ.)

     ✦ ประกาศ เรื่องรับสมัครนักศึกษาที่จะกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (แบบ กรอ.) ประเภทรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

 ขอรับรางวัลนักศึกษาผู้มีความประพฤติดีเข้ารับรางวัลในงานพิธีไหวครู ประจำปี 2560  

 กำหนดแจ้งขอจบการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2559 

 ประกาศ รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560

➸ ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 PPE (ท่าพระจันทร์)  (17/ 05/ 60)

➸ ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 PPE (ท่าพระจันทร์) 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

-แบบฟอร์มใบลาป่วย-ลากิจ

-ฟอร์ม ใบลาพักการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

-ฟอร์มขอผ่อนผันค่าลงทะเบียน

-ฟอร์มคำร้อง ขอนุมัติลาออก

-ฟอร์มคำร้องเทียบโอนหน่วยกิต

-ฟอร์มคำร้องขอเข้าศึกษาดูงาน - ฝึกงาน

-ฟอร์มคำร้องทั่วไป

-ฟอร์มคำร้องอื่นๆ

-ฟอร์มยืมภาคนิพนธ์

 

ประกาศ ระเบียบและข้อมูลอื่นๆ      

► การทดแทนวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2556/2558 กับ วิชาในหลักสูตรศึกษาทั่วไป 2561

 การรับรองคุณสมบัติในการสมัครสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) 

 

► แจ้งเกณฑ์การพิจารณาผู้รับทุนภูมิพล (3 พ.ค.2560)

การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาตามรหัสนักศึกษา