การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

                         รับนักศึกษา 80 คน โดยคัดเลือกผ่านสองช่องทางคือ

 (1) ระบบ admission กลาง และ (2) การคัดเลือก (หลังประกาศผล admission)

โดยใช้เกณฑ์ดังนี้

องค์ประกอบ

ค่าร้อยละ

GPAX

20

O-NET

30

GAT

30

PAT 1 หรือ PAT 7

20

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

                 ภาคการศึกษาละประมาณ 30,000 – 35,000 บาท

รวมตลอดหลักสูตรประมาณ 220,000 บาท

 

สถานที่ศึกษา

                 วิทยาลัยสหวิทยาการ อาคารเอนกประสงค์ 1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์