หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)