ความเป็นมา

          โดยเหตุที่สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งภายในและระหว่างประเทศได้พัฒนาเจริญก้าวหน้าและมีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นอย่างมาก พร้อมๆ กับพัฒนาการและความเจริญก้าวหน้านั้น   ปัญหาต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเพิ่มทวีขึ้น มีความยุ่งยากซับซ้อนคาบเกี่ยวและ มีความละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับเมื่อพิจารณาในระดับพื้นที่จะเห็นได้ว่าภาคเหนือของประเทศไทยเป็นภูมิภาคที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ ทรัพยากร เป็นต้น  รวมทั้งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง เนื่องจากมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กัน  จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้จากศาสตร์ต่างสาขาที่มีความหลากหลายเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) มาประยุกต์ใช้ในการทำความเข้าใจ อธิบาย วิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งเชิงรับและเชิงรุกให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาประเทศ เช่น องค์ความรู้จากสาขาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น 

           ยิ่งไปกว่านั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังยึดมั่นในพันธกิจเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ    ในการขยายโอกาสทางการศึกษาออกสู่ภูมิภาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงเห็นควรจัดให้มีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ขึ้น โดยจุดเด่นของหลักสูตร คือ      การบูรณาการศาสตร์แขนงต่างๆ เข้ามาในการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพในเชิงสหวิทยาการออกไปรับใช้ประชาชนและสังคม ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ที่มีลักษณะสหวิทยาการให้เท่าทันกับกระแส ความเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อการพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระดับภูมิภาคและระดับชาติต่อไป