การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ รับสมัครดังนี้

ลำดับ

รอบการรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

เกณฑ์การรับสมัคร

จำนวน

การรับสมัคร

1

รอบที่ 2

การรับแบบโควตา

    1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ ชั้น ม.4–ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50

     2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ ชั้น ม.4–ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

  3.ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ

   1. ผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)   ค่าน้ำหนัก 20 %

  2. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ค่าน้ำหนัก  40 %

   3. ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ำหนัก  40 %

40 คน

ตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครจาก

www.lampang.tu.ac.th

www.ci.tu.ac.th

www.reg.tu.ac.th

(รับสมัครออนไลน์ช่วงเดือน มกราคม)

 

2

รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า

      1. ผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)   ค่าน้ำหนัก 20 %

     2. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ค่าน้ำหนัก  30 %

    3. ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ำหนัก  50 %

70 คน

ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.cuas.or.th

(รับสมัครออนไลน์ เดือนมิถุนายน)

3

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

     ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ ชั้น ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

     1. ผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)   ค่าน้ำหนัก 20 %

      2. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ค่าน้ำหนัก  40 %

     3. ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ำหนัก  40 %

20 คน

ตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครจาก

www.lampang.tu.ac.th

www.ci.tu.ac.th

www.reg.tu.ac.th

(รับสมัครออนไลน์ กรกฎาคม)