การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตตรศิลปศาสตรบัณฑิต โดยใช้วิธีรับสมัคร 2 ระบบ คือ

1.ระบบคัดเลือกตรง จำนวน 75 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

1.      ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่า  และมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ ชั้น ม.4 – ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

2.      ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ ชั้น ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50

3.      ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในโรงเรียน  หรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนของ  17  จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลำปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ แพร่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ลำพูน เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในโรงเรียน  หรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนของ  77  จังหวัดทั่วประเทศไทย 

เกณฑ์การคัดเลือก  มหาวิทยาลัยจะใช้เกณฑ์การคัดเลือกโดยกำหนดค่าน้ำหนัก   ดังนี้

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า GPA                 20 %

2. ผลคะแนนสอบ GAT (รหัส 85)                                                                40 %

3. คะแนนสอบวิชาสังคมศึกษา                                                                   20 %

              4. คะแนนสอบวิชาความรู้ทั่วไปทางสังคมศาสตร์                                              20 %

2 ระบบ Admission จำนวน 75 คน

  เกณฑ์การรับเข้าศึกษาระบบ Admission

            1.ผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ค่าน้ำหนัก                            20 %

            2.ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)  ค่าน้ำหนัก                        30 %

            3. ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ำหนัก                                       50 %