ติดต่อเรา

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์สำนักงานคณบดี

อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ ชั้น 5

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 02-613-2845,2855
โทรสาร 02-623-5250-1
E-mail citu.college@gmail.com
  cis@tu.ac.th


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (PPE) 

อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ ชั้น 4

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 02-613-2842 , 2859
โทรสาร 02-222-0153
E-mail 
 

interdisciplinary.tu@gmail.com 
http://www.facebook.com/ppeattu

 

โครงการบัณฑิตศึกษา

อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ ชั้น 4

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา

โทรศัพท์   02-613-2860-1
โทรสาร   02-222-0150
E-mail   wmtu56@gmail.com
Facebook   https://www.facebook.com/Wgssp/


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ

โทรศัพท์   02-613-2860-1
โทรสาร   02-222-0150
E-mail   in_sciences@yahoo.com
Facebook   https://www.facebook.com/
    PhDin-Integrated-Science-Thammasat-University

 

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

สำนักงานเลขานุการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เลขที่ 248 หมู่ 2 
ถนนลำปาง-เชียงใหม่ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 

โทรศัพท์ 054 -237-999
โทรสาร 054 -237-999 ต่อ 5330
E-mail socsci_lp@hotmail.com


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เลขที่ 248 หมู่ 2 
ถนนลำปาง-เชียงใหม่ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 

โทรศัพท์ 054 -237-999
โทรสาร 054 -237-999 ต่อ 5330
E-mail socsci_lp@hotmail.com
   

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (PPE) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เลขที่ 248 หมู่ 2 
ถนนลำปาง-เชียงใหม่ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 

โทรศัพท์ 054 -237-999 ต่อ 5337
โทรสาร 054 -237-999 ต่อ 5330
E-mail socsci_lp@hotmail.com
2V0-620 SY0-401 300-208 640-554 640-911 642-813 70-467 70-486 70-532 70-533 810-401 C2040-407 C2140-046 C4040-122 C4040-251 C4040-252 E20-007 EX300 HP0-S41 MB5-705 200-120 70-410 400-101 CISSP MB6-703 400-051 70-462 300-115 NS0-157 70-243 70-461 1V0-601 210-060 CBAP 70-411 CISA CCD-410 70-417 350-018