ติดต่อเรา

อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 5 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


โทรศัพท์ 02-613-2841,2855,2857,2958,2859
โทรสาร 02-623-5250-1
E-mail cis@tu.ac.th

 

เจ้าหน้าที่ท่าพระจันทร์

  


   นางสาวปาริชาติ ทองอยู่
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   เลขานุการวิทยาลัยสหวิทยาการ และ
   หัวหน้างานบริหารสำนักงานเลขานุการ
   วิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์

   โทรศัพท์ 02-613-2855

   
   นายเกษม สีดากูด

   นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

   โทรศัพท์ 02-613-2857
 

 
   นางสาวภาวิณี บัวงาม

   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   โทรศัพท์ 02-613-2858
 

   
   นางสาวพัชรกันย์ ภัทรอนันต์กุล

   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   โทรศัพท์ 02-613-2841
 

 

   นางสาวนริศรา ซาเจริญ
   นักวิชาการศึกษา

   โทรศัพท์ 02-613-2858

     นางสาวรุ่งดารา เมาหวล

     นักวิชาการการเงินและบัญชี

     โทรศัพท์ 02-613-2845


   นางรุ่งนภา ยิ้มกมล
   พนักงานสถานที่

   โทรศัพท์ 02-613-2845
 

   นางสุกัญญา เหมฤดี
   พนักงานสถานที่

   โทรศัพท์ 02-613-2845

 

เจ้าหน้าที่ศูนย์ลำปาง

นางสนธยา วิจิตรยืนยง
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานบริการการศึกษา ศูนย์ลำปาง

โทรศัพท์ 054-268-702 ต่อ 5335

นางสาวพิสมัย จุฬารักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
รักษาการในตำเเหน่งหัวหน้างานบริหาร

สำนักงานวิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง

โทรศัพท์ 054-268-702 ต่อ 5340

นางสาวปาจารีย์ ปวนบุญมี
นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 054-268-702 ต่อ 5341

นางสาววลิตพร จิโนทา
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 054-268-702 ต่อ 5338

นางสาวนิตยา ปินตาวงศ์
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 054-268-702 ต่อ 5339

นางสาวแจ่มนภา ทนสาร
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 054-268-702 ต่อ 5336

นางสาววศินันท์ อินทร์จันทร์
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 054-268-702 ต่อ 5339

นางสาวชรินพร โกเมฆ 
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 054-268-702 ต่อ 5337

นายอภิรักษ์ กุณาวงศ์
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 054-268-702 ต่อ 5337

นางสาวศิรินทรา ไชยสิงห์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 054-268-702 ต่อ 5342

นางกรรณิกา สอนปาละ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 054-268-702 ต่อ 5343

 

2V0-620 SY0-401 300-208 640-554 640-911 642-813 70-467 70-486 70-532 70-533 810-401 C2040-407 C2140-046 C4040-122 C4040-251 C4040-252 E20-007 EX300 HP0-S41 MB5-705 200-120 70-410 400-101 CISSP MB6-703 400-051 70-462 300-115 NS0-157 70-243 70-461 1V0-601 210-060 CBAP 70-411 CISA CCD-410 70-417 350-018