โครงการบัณฑิตศึกษา

วิทยาลัยสหวิทยาการ ชั้น 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


โทรศัพท์ 02-613-2860 , 2861
โทรสาร 02-222-0150
E-mail

 

  • in_sciences @ yahoo.com   หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาสหวิทยาการ 
  • wmtu @ gmail.com  หลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา

 

   นางสุนทรี ศรีศิริกุล
   นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

   โทรศัพท์ 02-613-2860

   นายเกษม สีดากูด
   นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

   โทรศัพท์ 02-613-2861