ผู้บริหาร

   

รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา  สังขวรรณ
คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ

   

อาจารย์ ดร.ณัฐพล  แสงอรุณ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล  เครือรัฐติกาล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เทพภาพ
รองคณบดีฝ่ายศูนย์ลำปาง
และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

   

อาจารย์ ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ 
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

   

อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ  ทิพคุณ 
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการ

   

อาจารย์ ดร.โกสุม  โอมพรนุวัฒน์ 
ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา

   

                             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช  ศุภชลาศัย
ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเอเชียแปซิฟิกศึกษา

   

                               

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอฬาร  รัตนภักดี 
ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์

   

                          

อาจารย์ ดร.ปาณิศา  วิชุพงษ์ 
ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

   

      

อาจารย์ ดร.สุมิตา สุภากรณ์
ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)

     

                         
                  นางสาวปาริชาติ ทองอยู่ 
               เลขานุการวิทยาลัยสหวิทยาการ