ผู้บริหาร

   

รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา  สังขวรรณ
คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ

   

อาจารย์ ดร.ณัฐพล  แสงอรุณ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

   

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาองค์กร

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เทพภาพ
รองคณบดีฝ่ายศูนย์ลำปาง
และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ 
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

   

ผู้ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ  ทิพคุณ 
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการ

   

อาจารย์ ดร.โกสุม  โอมพรนุวัฒน์ 
ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา

   

                             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอฬาร  รัตนภักดี 
ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์

   

                                  

อาจารย์ ดร.สุมิตา สุภากรณ์
ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)

   

                          

อาจารย์ ดร.ปาณิศา  วิชุพงษ์ 
ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

   

   

                  นางสาวปาริชาติ ทองอยู่ 
               เลขานุการวิทยาลัยสหวิทยาการ