ภาคนิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาตรี

ลำดับ

ปีการศึกษา

       หัวข้อ

ชื่อ-สกุล

บทคัดย่อ

1

2556

การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต่อความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในสังคมไทย ในช่วงปีพ.ศ. 2531-2556

The Study of Economic and Political Factors which Affect Poverty and Economic Inequality in Thai Society, 1988-2013.

นายชาคร เลิศนิทัศน์