ภาคนิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาตรี

ลำดับ

ปีการศึกษา

       หัวข้อ

ชื่อ-สกุล

บทคัดย่อ

1

2556

การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต่อความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในสังคมไทย ในช่วงปีพ.ศ. 2531-2556

นายชาคร เลิศนิทัศน์

2

2556

ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP) กับยุทธศาสตร์สหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเซีย

นายชิตพล อินฤทธิพงศ์