ภาคนิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาตรี

ลำดับ

ปีการศึกษา

หัวข้อ

ชื่อ-สกุล

บทคัดย่อ

1

2555

คุณแม่วัยเรียน: ชีวิตและการปรับตัว

นางสาวนภสร อินต๊ะวงค์

2

2555

ปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา อำเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม

นางสาวธิติมา พวงมะณี

3

2555

การเมืองภาคประชาชนกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย
กรณีศึกษา ปรากฏการณ์ระหว่าง พ.ศ.2549 -พ.ศ.2555

นายพิษณุ ไชยวงศ์