วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมองค์กร

 

วิสัยทัศน์

(Vision)

สถาบันวิชาการที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อผลิตบัณฑิตและสรรสร้างองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

พันธกิจ

(Mission)

  1. จัดการเรียนการสอนเชิงสหวิทยาการที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
  2. สร้างความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ โดยพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
  3. ให้บริการทางวิชาการที่มาจากความรู้และความเชี่ยวชาญของวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความต้องการและการพัฒนาของสังคมและประเทศ 
  4. บริหารจัดการองค์กรให้สามารถบรรลุประสิทธิผล โดยอยู่บนพื้นฐานของความมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล