เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา
 

วิทยาลัยสหวิทยาการ  ปัจจุบันมีที่ตั้งอยู่  2  แห่ง คือ

                1). วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์) ตั้งอยู่เลขที่  2  ถนนพระจันทร์   แขวงพระบรมมหาราชวัง   เขตพระนคร    กรุงเทพมหานคร   10200

                2). วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลำปาง) ตั้งอยู่เลขที่  248  ถนนลำปาง-เชียงใหม่   ตำบลปงยางคก    อำเภอห้างฉัตร   จังหวัดลำปาง   52190

                    วิทยาลัยสหวิทยาการ ก่อตั้งวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546 โดยมีการรวมโครงการศึกษา 3 โครงการคือ  โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์  โครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสตรีศึกษา และโครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ

                    ในอดีตโครงการศึกษาทั้ง  3  โครงการฯ ได้แยกกันอยู่อย่างเอกเทศกล่าวคือ  โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สหวิทยาการสังคมศาสตร์  เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา  2542  ในรูปโครงการปกติ  โดยอยู่ภายใต้โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในระยะแรก  ต่อมาได้มีการจัดตั้งวิทยาลัยสหวิทยาการขึ้นที่  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้นำโครงการนี้เข้ามาสังกัดในปี  2546

                    สำหรับโครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสตรีศึกษา เดิมอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ  2  หน่วยงาน คือ  สำนักบัณฑิตอาสาสมัครและโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา  และได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2544  ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์  โดยดำเนินการในรูปโครงการพิเศษ และมีการหยุดรับนักศึกษาตั้งแต่ปี 2551-2555  แต่ปัจจุบันวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนจากโครงการพิเศษเป็นโครงการปกติ (แบบเรียนนอกเวลาราชการ)และมีการปรับหลักสูตรตาม มคอ.2 แล้วเปลี่ยนชื่อสาขาในหลักสูตรใหม่เป็น สาขาวิชาสตรี เพศสถานะและเพศวิถีศึกษา  โดยมีการเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา        

                    ส่วนโครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ  เดิมอยู่ภายใต้บัณฑิตวิทยาลัยซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นสำนักงานบัณฑิตศึกษา  โครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ  ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2542  แต่โครงการฯ ได้เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2543  ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์  โดยในระยะแรกดำเนินการในรูปโครงการพิเศษ  ต่อมามหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นโครงการปกติ  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา

                    ต่อมาปี พ.ศ. 2555 วิทยาลัยสหวิทยาการ  ได้พัฒนาการเรียน การสอน โดยการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ขึ้นเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ ท่าพระจันทร์ โดยที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้อนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 และผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556  ดังนั้น ในปีการศึกษา 2556 โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  จึงเปิดรับนักศึกษา เข้าศึกษาเป็นปีแรก  มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด  94  คน แบ่งเป็นชาย 39 คน และหญิง 55 คน

2V0-620 SY0-401 300-208 640-554 640-911 642-813 70-467 70-486 70-532 70-533 810-401 C2040-407 C2140-046 C4040-122 C4040-251 C4040-252 E20-007 EX300 HP0-S41 MB5-705 200-120 70-410 400-101 CISSP MB6-703 400-051 70-462 300-115 NS0-157 70-243 70-461 1V0-601 210-060 CBAP 70-411 CISA CCD-410 70-417 350-018