เกี่ยวกับวิทยาลัย

ความเป็นมา วิทยาลัยสหวิทยาการ  ปัจจุบันมีที่ตั้งอยู่  2  แห่ง คือ

           1). วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์) ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์  แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

           2). วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลำปาง) ตั้งอยู่เลขที่ 248 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงยางคก
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190

            วิทยาลัยสหวิทยาการ ก่อตั้งวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546 โดยมีการรวมโครงการศึกษา 3 โครงการคือ โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ โครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสตรีศึกษา และโครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ

            ในอดีตโครงการศึกษาทั้ง 3 โครงการฯ ได้แยกกันอยู่อย่างเอกเทศกล่าวคือ โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2542 ในรูปโครงการปกติ  โดยอยู่ภายใต้โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในระยะแรก ต่อมาได้มีการจัดตั้งวิทยาลัยสหวิทยาการขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้นำโครงการนี้เข้ามาสังกัดในปี  2546

            สำหรับโครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสตรีศึกษา เดิมอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ  2  หน่วยงาน
คือสำนักบัณฑิตอาสาสมัครและโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา และได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2544
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยดำเนินการในรูปโครงการพิเศษ และมีการหยุดรับนักศึกษาตั้งแต่ปี 2551-2555 แต่ปัจจุบันวิทยาลัยฯได้ดำเนินการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนจากโครงการพิเศษเป็นโครงการปกติ (แบบเรียนนอกเวลาราชการ) และมีการปรับหลักสูตรตาม มคอ.2 แล้วเปลี่ยนชื่อสาขาในหลักสูตรใหม่เป็น สาขาวิชาสตรี เพศสถานะและเพศวิถีศึกษา โดยมีการเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา

            ส่วนโครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ เดิมอยู่ภายใต้บัณฑิตวิทยาลัยซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นสำนักงานบัณฑิตศึกษา โครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2542  แต่โครงการฯ ได้เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2543 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยในระยะแรกดำเนินการในรูปโครงการพิเศษ ต่อมามหาวิทยาลัย ฯ ได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นโครงการปกติ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา

           ต่อมาปี พ.ศ. 2555 วิทยาลัยสหวิทยาการ ได้พัฒนาการเรียน การสอน โดยการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ขึ้นเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ ท่าพระจันทร์ โดยที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้อนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 และผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ดังนั้น ในปีการศึกษา 2556 โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ จึงเปิดรับนักศึกษา เข้าศึกษาเป็นปีแรก และในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยสหวิทยาการ ได้ยกระดับพัฒนาการเรียนการสอน โดยการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียแปซิฟิกศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ขึ้นเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับนานาชาติ ที่ศูนย์รังสิต โดยที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 และผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ดังนั้น ในปีการศึกษา 2558 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียแปซิฟิกศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) จึงเปิดรับนักศึกษานานาชาติ เข้าศึกษาเป็นปีแรก 

 

 

2V0-620 SY0-401 300-208 640-554 640-911 642-813 70-467 70-486 70-532 70-533 810-401 C2040-407 C2140-046 C4040-122 C4040-251 C4040-252 E20-007 EX300 HP0-S41 MB5-705 200-120 70-410 400-101 CISSP MB6-703 400-051 70-462 300-115 NS0-157 70-243 70-461 1V0-601 210-060 CBAP 70-411 CISA CCD-410 70-417 350-018