สื่อการสอนและประชาสัมพันธ์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตของวิทยาลัยสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 2 ธันวาคม 2560

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

โดย รศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม และ ผศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

โครงการปริญญาโทสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา จัดเสวนา Queer Series "รักต้องห้าม" วันที่ 30 กันยายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม http://news.voicetv.co.th/thailand/266490.html

อาจารย์ ดร. ณัฐพล แสงอรุณ ผู้อำนวยการโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ประกอบรายการสารคดีเชิงข่าว "จับตาเส้นทางปฏิรูป : ปัญหาไล่รื้อที่อยู่อาศัยจากนโยบายรัฐ"

ดูทั้งหมด >

วารสารสหวิทยาการ

แบบเสนอขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดูทั้งหมด >