สื่อการสอนและประชาสัมพันธ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

โดย รศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม และ ผศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

โครงการปริญญาโทสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา จัดเสวนา Queer Series "รักต้องห้าม" วันที่ 30 กันยายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม http://news.voicetv.co.th/thailand/266490.html

อาจารย์ ดร. ณัฐพล แสงอรุณ ผู้อำนวยการโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ประกอบรายการสารคดีเชิงข่าว "จับตาเส้นทางปฏิรูป : ปัญหาไล่รื้อที่อยู่อาศัยจากนโยบายรัฐ"

ดูทั้งหมด >

วารสารสหวิทยาการ

แบบเสนอขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดูทั้งหมด >